God vekst i KLP Skadeforsikring

God vekst i KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring AS vokser i alle kundesegmenter, og leverer et godt resultat for 2015. Selskapet kan vise til best kundetilfredshet blant norske bedriftskunder i årets EPSI-undersøkelse.

Det har vært et godt forsikringsår og et godt finansår for KLP Skadeforsikring. Selskapet har vokst i alle segmenter, og oppnådde et resultat før skatt på 173 millioner kroner i 2015. Brutto premieinntekt var på 1 113 millioner kroner, en økning på 21 prosent fra året før.

– Ekstra hyggelig er det at vi for femte år på rad har de mest fornøyde bedriftskundene i EPSI-undersøkelsen, sier administrerende direktør Tore Tenold i KLP Skadeforsikring AS.

Kundevekst
Selskapet hadde ved årsskiftet 361 kommuner, fylkeskommuner og helseforetak som kunder, 2885 bedriftskunder og 33 250 personmarkedskunder.

I det offentlige markedet fikk KLP flest nye kunder på personalforsikringer i kommuner og fylkeskommuner. Satsingen på e-verk slo svært positivt ut på salgsresultatet i bedriftsmarkedet. Til sammen hadde disse to markedene en økning i premieinntekt på 21 prosent, til 762 millioner kroner.

Som et ledd i konsernets samlede satsing mot medlemmer i KLPs pensjonsordning, har selskapet økt innsatsen mot personmarkedet. Her fortsatte den gode salgsutviklingen gjennom 2015, med 20 prosent økning i premieinntekt til 354 millioner. Markedsaktivitetene treffer riktig, og gir en økende andel medlemmer i kundemassen. 80 prosent av personmarkedskundene er KLP-medlemmer. Av nye kunder i 2015 er 87 prosent medlemmer.

Godt skaderesultat
Til tross for en del store eiendomsskader tidlig på året ble skaderesultatet tilfredsstillende. Tre store skader med skadebeløp over 20 millioner kroner inntraff i første kvartal 2015. Selskapets netto erstatningskostnad for disse tre skadene er 73 millioner kroner. Yrkesskadebransjen viser et resultat som er betydelig bedre enn budsjettert. Årsaken er en stor forbedring i risikobildet for yrkesskadesaker de siste årene.

Skadeforebyggende arbeid i dialog med kundene er viktig for KLP.

– I 2016 vil spesielt arbeidet med kommunale utleieboliger bli prioritert. Nettverkssamlinger om dette temaet skal arrangeres flere steder i landet, sier Tenold.

KLP Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 173 millioner kroner i 2015. Totalresultatet er på 146 millioner kroner. Bokført avkastning til eier, som er morselskapet KLP, er på 15,4 prosent. Selskapet har hatt en tilfredsstillende finansavkastning på 4,4 prosent.

Relaterte emner: